Vårt viktigaste mått på kvalitet är nöjda kunder. Att all arbete skall därför utföras i enlighet med de av företagsledningen uppsatta kvalitetsmål.

Målen når vi om alla våra produkter och installationer uppfyller avtalade villkor.

Varje projekt skall vara en rekommendation för kommande projekt.

För att uppfylla detta skall vi:

  • Leverera produkter med rätt kvalitet
  • Leverera i rätt tid, och på rätt sätt
  • Alltid dokumentera levererade produkter
  • Alltid sträva efter att förbättra kvaliteten på vårt eget arbete

På så sätt garanteras våra kunder att produkter och utförda arbeten levereras enligt specifikationer och kontrakt.

Följande mål skall löpande mätas:

  • Alltid följa upp interna justeringskostnader
  • Alltid följa upp att leveranser sker i rätt tid
  • Alltid dokumentera kostnader för garantireparationer och serviceåtaganden

Det är företagsledningens ansvar att se till att kvalitetspolicyn uppfylls, förverkligas, och vidmakthålls inom hela organisationen.

Därutöver:

  • Ge berörd personal korrekt information och utbildning så att alla kan utföra sina
  • arbetsuppgifter på ett rätt sätt
  • Sträva efter att goda relationer råder mellan företagets anställda och dess omgivning

Målsättning:

En organisation som möjliggör ständiga kvalitetsförbättringar och kostnadseffektiviseringar för att ge kunderna de mest prisvärda produkterna. Inköp ansvarar för att samtliga produkter anskaffas mot fullständiga tekniska data och specifikationer samt att anlitade leverantörer uppfyller våra kvalitetskrav. Företagets underleverantörer väljs på basis av deras förmåga att uppfylla ställda krav gällande leveransförmåga, kvalitets och prisnivå.